مدیریت کارایی شبکه

 

  • پایش شاخص های کیفی شبکه رادیویی
  • تجزیه و تحلیل تیکت های صادر شده توسط سیستم اتوماتیک و بهینه سازی سطوح آستانه ایجاد تیکت
  • طراحی شاخص های کلیدی عملکرد شبکه و اصلاح فرمول ها
  • بررسی و تحلیل نتایج درایوتست
  • بررسی و تحلیل گلوگاه های ظرفیتی شبکه به صورت عادی و مواقع خاص
  • تعیین خطوط قرمز برای مقادیر پارامترهای نرم افزاری
  • نظارت بر عملکرد گروه های بهینه سازی و ارزیابی عملکرد آنها

مشتریان