مدیریت نگهداری شبکه

 

 • پایش و پیگیری خرابیها و قطعی‌های تاثیرگذار شبکه
 • تحلیل آلارمها و گزارشات از خرابیهای تاثیرگذار بر کیفیت نگهداری شبکه
 • ارائه گزارشهای تفصیلی بلند مدت از وضعیت نگهداری شبکه
 • گزارشات تحلیلی ترافیک و درآمد از دست رفته در اثر نگهداری نامطلوب شبکه
 • ایجاد، به روزرسانی و پایش دیتابیس سایتهای شبکه
 • گزارشات وضعیت مصرف لایسنس در شبکه
 • گزارشات تحلیلی از وضعیت فعالیتهای برنامه ریزی شده
 • نظارت بر عملکرد پیمانکاران نگهداری شبکه وارزیابی عملکرد آنها
 • نظارت بر عملکرد پیمانکار پایش شبکه و ارزیابی عملکرد آن
 • نظارت بر عملکرد Preventive Maintenance
 • طراحی ابزارهای Predictive Maintenance

مشتریان