پروژه های طراحی و بهینه سازی شبکه

 

  • خدمات تهیه طرح پوشش شبکه رادیویی
  • خدمات محاسبات ظرفیتی شبکه رادیویی
  • انجام سایت سروری
  • استفاده از نرم افزارهای طراحی جهت پیش بینی پوشش
  • بهینه سازی شبکه های LTE, 3G, 2G
  • بهینه سازی پارامترهای فیزیکی شامل: تیلت، زاویه و ارتفاع آنتن
  • بهینه سازی پارامترهای نرم افزاری

مشتریان