تحلیل داده های مخابراتی

 

 • ایجاد انبار داده از تمامی داده های شبکه (KPI، پارامتر، اطلاعات جغرافیایی و …)
 • ایجاد مدل های هوشمند رفتار سلولی به منظور بهینه سازی و ارزیابی موثر شبکه
 • تهیه مدل هوشمند نظارت بر فعالیت پیمانکاران بهینه سازی
 • پیش بینی مشکلات احتمالی شبکه در ایام ویژه با استفاده از روش های داده کاوی
 • پایش و بررسی اطلاعات ثبت شده در سامانه ارس
 • بررسی علل افت و خیز در شاخص های کیفی به صورت هوشمند
 • تحلیل هوشمند ارتباط آلارم های قطعی با آلارم های دیگر در شبکه
 • پایش و پیگیری قطعی ها به صورت اتوماتیک
 • طراحی و ایجاد داشبورد مدیریتی از تغییرات هفتگی در شبکه
 • طراحی و ایجاد داشبورد مدیریتی از منابع شبکه
 • طراحی و ایجاد داشبورد به منظور بررسی، تحلیل و پایش پیمانکاران عملیات شبکه
 • استخراج مشکلات شبکه با استفاده از تحلیل کلان داده

مشتریان